Заявка за
сертификация
EN

ОТС е акредитиран орган за Сертификация на Системи за Управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17021-1 от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”, рег. № 6 ОСС с обхват на акредитация:

ОТС сертифицира съгласно изискванията и на следните международни стандарти:

БДС EN ISO 9001 е стандарт, който поставя основите на успешния бизнес и дава гаранция, че високото качество на продуктите и услугите ще остане непроменено във времето. В резултат на сертификацията ОТС удостоверява, че Системата за Управление на Качеството съответства на изискванията на БДС EN ISO 9001.

БДС EN ISO 14001 е международен стандарт, подходящ за всяка организация, която има за цел оптимално използване на природните ресурси и енергията, опазване и съхраняване на природата в нейната неповторимост и ограничаване на рисковете от екологични катастрофи. Като доказателство за спазване на законовите изисквания към околната среда, ОТС отчита Вашата ангажираност за намаляване на риска от екологични инциденти съобразена с изискванията на БДС EN ISO 14001.

BS OHSAS 18001:2007 е полезен за всички компании, които искат да гарантират сигурни и безопасни условия на труд, залагат на предварително оценени рискове от трудови злополуки и аварийни ситуации и на практика целенасочено работят за тяхното отстраняване или свеждане до минимум. BS OHSAS 18001 е гаранция за спазване на всички правни и оперативни изисквания за контрол и подобряване на безопасните и здравословни условия на труд.

БДС EN ISO 50001 се прилага за всякакъв тип енергийни носители и залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Сертификацията по този стандарт ще допринесе за установяването на процес за непрекъснато подобряване и все по-ефективно използване на енергията, което ще доведе до намаляване както на разходите за енергия, така и потреблението.

ОТС оценява съответствието и сертифицира съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1, IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 5 и спазва правилата за ползване на акредитационния символ на ИА БСА за позоваване на акредитация.
Всички системи са напълно съвместими и това е предпоставка за сертификация на интегрирани системи.

Ресертификация


Подновяването на сертификацията за нов три годишен период се извършва с провеждане на ресертификационен одит на системата.

Надзор


През следващите три години веднъж годишно се провежда надзорен одит за удостоверяване, че сертифицираната система продължава да бъде в съответствие с изискванията за сертификация.

Планиране на одита


Започва с попълнена заявка за сертификация от страна на клиента по избран стандарт, сключване на договор и изготвяне на програма за тригодишния цикъл на сертификация.

Сертификация


Включва провеждане на сертификационен одит на етап 1 за проверка на разработената документация за съответствие с изискванията на стандарта и провеждане на сертификационен одит на етап 2 за оценка прилагането и ефикасността на системата. Процесът приключва с издаване на сертификат с три годишна валидност.

Планиране на одита


Започва с попълнена заявка за сертификация от страна на клиента по избран стандарт, сключване на договор и изготвяне на програма за тригодишния цикъл на сертификация.

Сертификация


Включва провеждане на сертификационен одит на етап 1 за проверка на разработената документация за съответствие с изискванията на стандарта и провеждане на сертификационен одит на етап 2 за оценка прилагането и ефикасността на системата. Процесът приключва с издаване на сертификат с три годишна валидност.

Надзор


През следващите три години веднъж годишно се провежда надзорен одит за удостоверяване, че сертифицираната система продължава да бъде в съответствие с изискванията за сертификация.

Ресертификация


Подновяването на сертификацията за нов три годишен период се извършва с провеждане на ресертификационен одит на системата.