NOTIFIED BODY WITH AN IDENTIFICATION NUMBER NB 2787

OTC performs conformity assessment of radio equipment and terminal telecommunication devices under the Directive 2014/53/EU, modul B “EU type examination”, Annex № 1.

ОТС is a Notified body of European Comission to conformity assessment and is included in NANDO with an identification number NB 2787.

Permit № 137 – ОС/04.10.2018г., issue from State Agency for Metrological and Technical Surveillance.

Directive 2014/53/EU was introduced in Bulgaria through the Ordinance on the Essential Requirements and the Conformity Assessment of Radio Equipment.

Процедурата предвижда производителят да представи за проверка от нотифициран орган (ОТС) техническото досие на устройството и съответните протоколи от изпитване. След успешно проведена процедура за оценка на съответствието спрямо приложимите стандарти, ОТС издава „Сертификат за ЕС изследване на типа”. Производителят взема всички необходими мерки, така че производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите радиосъоръжения с одобрения тип, описан в сертификата за EС изследване на типа, и с изискванията на Наредбата, приложими към тях. Така сертифицирано устройството може да бъде пуснато на пазара.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара.

С оглед подпомагане производителите на радиосъоръжения при пускането им или предоставянето им на пазара в Европейския съюз, Европейската комисия е разработила и поддържа в интернет специализирана страница във връзка с Директивата RED.

Оценяването на съответствието на РС е потвърждение, че: