RU
EN

НОТИФИЦИРАН ОРГАН С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 2787

ОТС извършва оценяване съответствието на строителни продукри съгласно:


ОТС е НОТИФИЦИРАН ОРГАН на Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти и е включено в базата данни NANDO с идентификационен номер № 2787.

Оценяването на съответствието се извършва съгласно утвърдени работни процедури чрез провеждане на одит на производствения контрол и тестове от изпитванията на продукта.

След оценяване на строителните продукти съгласно хармонизираните европейски технически спецификации, производителят, вносителят или упълномощеният представител ги пуска на пазара със СЕ маркировка за съответствие и придружени с Декларация за постоянство на експлоатационните характеристики на продуктите.

След оценяване на строителните продукти с националните изисквания, производителят, вносителят или упълномощеният представител ги пуска на пазара, придружени с Декларация за характеристиките на строителния продукт.

Оценяването на строителните продукти е потвърждение, че те са безопасни и годни за употреба, притежават подходящи характеристики за строежите, в които се използват и удовлетворяват основните изисквания към тях в предвидения им експлоатационен срок.