Директива 2014/53/EU Радиосъоръжения

НОТИФИЦИРАН ОРГАН С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 2787

ОТС извършва оценка на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства първоначално по Директива 99/5/EC, а към този момент по Директива 2014/53/ЕС.


ОТС е НОТИФИЦИРАН ОРГАН на Европейската комисия за оценяване на съответствието и е включено в базата данни NANDO с идентификационен номер № 2787.


Разрешение № 137 – ОС/04.10.2018г., издадено от ДАМТН.

Директива 2014/53/ЕС е въведена в България чрез Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията. (НСИОСРС)


ОТС извършва оценка на съответствието по модул В "ЕС изследване на типа, Приложение № 1 към чл. 14, раздел II от НСИОСРС".

Процедурата предвижда производителят да представи за проверка от нотифициран орган (ОТС) техническото досие на устройството и съответните протоколи от изпитване. След успешно проведена процедура за оценка на съответствието спрямо приложимите стандарти, ОТС издава „Сертификат за ЕС изследване на типа”. Производителят взема всички необходими мерки, така че производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите радиосъоръжения с одобрения тип, описан в сертификата за EС изследване на типа, и с изискванията на Наредбата, приложими към тях. Така сертифицирано устройството може да бъде пуснато на пазара.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара.

С оглед подпомагане производителите на радиосъоръжения при пускането им или предоставянето им на пазара в Европейския съюз, Европейската комисия е разработила и поддържа в интернет специализирана страница във връзка с Директивата RED.

OTC е член на REDCA - Асоциация за съответствие на радиооборудването с директивите.

Оценяването на съответствието на Радиосъоръжения е потвърждение, че:
  • са безопасни;
  • не генерират неприемливи електромагнитни смущения;
  • притежават очакваното ниво на устойчивост към електромагнитни смущения;
  • ефективно използват и същевременно подпомагат ефикасното използване на радиочестотния спектър.