Директива 2014/35/ЕС Ниско напрежение

Директивата за ниско напрежение 2014/35/ЕC се отнася за електрическо оборудване, проектирано с нoминално напрежение между 50V и 1000V за променлив ток и между 75V и 1500V за постоянен ток. Тези стойности се отнасят до напрежението на електрическия вход или изход, а не към напреженията, които се появяват вътре в оборудването.

Електрическото оборудване трябва да бъде проектирано и произведено така, че да не застрашава здравето и безопасността на хората, домашните животни и имуществото.

Прилага се за широк спектър от електрическо оборудване, както за потребителска, така и за професионална употреба, като например:

 • осветително оборудване
 • домакински уреди
 • електрически кабели
 • захранващи блокове
 • лазерно оборудване
 • някои компоненти, напр. предпазители, адаптери, трансформатори, детектори за напрежение и др.

Оборудването, което попада извън този обхват, е изброено в Приложение II към директивата. Примери за това са електромери, контролери за електрическа ограда и радиоелектрически смущения.

В Директивата не е регламентирано участието на Нотифициран орган за извършване на процедурата за оценяване на съответствието. Това дава възможност да се обърнете към ОТС като компетентен орган, признат на Европейско ниво. Екипът от експерти към ОТС притежава необходимата компетентност да извърши оценката на съответствието със съществените изисквания съгласно LVD и да издаде Сертификат. Този сертификат ще даде гаранция на производители/вносители, че пускат в експлоатация и на пазара безопасно оборудване. По този начин те създават по-голямо доверие в продуктите си и имат по-успешно конкурентно предимство на пазара.

Процедурата за оценка на съответствието, която трябва да се приложи съгласно директивата е Вътрешен Производствен Контрол. Съгласно нея производителят трябва да състави техническата документация на оборудването, а именно:

 • а) общо описание на електрическите съоръжения;
 • б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги идр.;
 • в) описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми, както и за действието на електрическите съоръжения;
 • г) списък на приложените изцяло или частично хармонизираните стандарти;
 • д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
 • е) протоколи от изпитвания.

Той също трябва да предприеме всички необходими мерки, така че производственият процес и неговият мониторинг да осигурят съответствие на произведеното електрическо оборудване с техническата документация и целите за безопасност на директивата.