Сертификация на заваръчни процеси

Сертификат за акредитация БАС №23 ОССП от 08.11.2023

EN ISO 3834

Сертификацията на компанията ви в съответствие със серията от стандарти EN ISO 3834 декларира оценката на компетентността на производителя и е международно признато доказателство за способността му за осигуряване качество за заваряване.

Стандартите от серията EN ISO 3834 определят изискванията за качеството на производителя и принципите, осигуряващи качеството на заварените продукти.

Сертифицирането на вашите заваръчни дейности от експертите на ОТС България ЕООД в съответствие с EN ISO 3834 ви носи следните предимства:

  • Сертификацията е подходяща за всички компании, работещи в областта на заваръчните процеси - за серийно производство, индивидуално производство, ремонтни или монтажни дейности;
  • Повишавате конкурентноспособността си чрез доказано високо качество на вашите продукти;
  • Оптимизирате процесите;
  • Намалявате разходите;
  • Избирате партньор с доказано присъствие на сертифкационния пазар.

Как протича сертификационния процес

Първоначалната сертификация, която извършва ОТС България ЕООД, протича на два етапа.

На първия етап се определя съответствието на документацията съгласно изискванията на съответната част от EN ISO 3834.

На втория етап одитът на място има за цел да провери по какъв начин изискванията на съответния стандарт от серията EN ISO 3834 се прилагат във вашата компания.

При установено съответствие между изискванията и прилагането им при изпълнение на заваръчните процеси, ние ще Ви издадем сертификат със срок на валидност 3 години.

На втората и третата година нашите експерти провеждат т. нар. надзорни одити. Техният брой през времето на валидност на сертификата зависи от нивото на сертификация, обхвата и резултатите от сертификационния одит.

EN ISO 3834 разграничава три различни нива на качество на заваряване: "Подробно", "Стандартно" и "Основно". Нашите експерти ще Ви посъветват кое ниво е най-подходящо за вашия бизнес.

EN ISO 3834-2

“Подробни” изисквания за качество

При това ниво на сертификация ние преглеждаме три области по време на одита:

В компанията трябва да бъде внедрена и действаща Система за управление на качеството (QMS), сертификацията по ISO 9001 е препоръчително;


Трябва да е налице координатор по заваряване, който има обширни познания в областта на проектиране, производство и изпитване на заваръчни компоненти, като например с квалификация международен заваръчен инженер (IWE/EWE). отговорностите и задълженията на този служител и орган трябва да бъдат ясно дефинирани в съответствие с EN ISO 14731;

Заварчиците да имат валиден сертификат в съответствие с ЕN ISO 9606 / EN 287-1. Операторите за напълно механизирани и автоматични заваръчни процеси, трябва да притежават валиден сертификат в съответствие с ЕN ISO 14732 / EN 1418. При извършване на неразрушителен контрол, трябва да имате сертифициран персонал за инспекции в съответствие с ЕN ISO 9712 / EN 473.


EN ISO 3834-3

“Стандартни” изисквания за качество

При "стандартното" ниво:

Изисква се система за управление на качеството като трябва да са налице адекватно документиран и въведен наръчник по качеството или алтернативно писмени процедури, работни инструкции и други спецификации. След това се проверява взаимодействието на отделните процесите.


Всички други изисквания съответстват на EN ISO 3834-2.


EN ISO 3834-4

“Основни” изисквания за качество

Третото ниво на сертификация не изисква от система за управление на качеството.

Съгласно EN ISO 14731 Координатор по заваряване не е необходим.

Производителят има отговорността за заваръчно-техническата част при производството и трябва да докаже своите познания за основните изискванията за качеството за необходимия контрол на заваръчното производство. Отговорностите може да бъдат прехвърлени към съответните лица и изпълнението на изискванията за качество на заваряване се определят в писмена форма.

Заварчиците трябва да имат валиден сертификат в съответствие с ЕN ISO 9606 / EN 287-1. Операторите за напълно механизирани и автоматични заваръчни процеси, трябва да притежават валиден сертификат в съответствие с ЕN ISO 14732 / EN 1418.

Контакти:

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по сертифициране и как можем да помогнем на вашата компания да постигне успех чрез сертифициране на продукти управление, и заваряване.

телефони

+359 2 980 04 18

+ 359 888 13 98 94

адрес

България, София 1000, ул. Христо Белчев 12

е-mail:

office@otc-bg.com