RU
EN

НОТИФИЦИРАН ОРГАН С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 2787

Директива MD 2006/42/EC определя съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, на които трябва да отговаря дадена машина, преди да бъде пусната на пазара.

Тя се отнася до машини, оборудване, защитни елементи, товарозахващащи приспособления, вериги, въжета и ремъци, демонтируеми устройства за механично предаване на движение и частично окомплектовани машини.

Задължението за удостоверяване на съответствието с изискванията на директивата се отнася до лица или организации, които пускат машината на пазара за първи път в рамките на Европейския съюз, и до тези, които извършват модификации на машината.

Процедурата за оценяване на съответствието, която е приложима за даден продукт, зависи от това дали той принадлежи или не към една от категориите, изброени в Анекс IV, за които се счита, че имат високо ниво на риск или които са с важна защитна функция. Различните процедури за оценяване на съответствието са посочени в приложения VIII, IX и X, а правилата за техния подбор са дадени в Директивата.

Производителят би трябвало също така да извърши оценка на рисковете относно машината, която възнамерява да пусне на пазара. За тази цел той трябва да определи кои са съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, които се прилагат към машината, и по отношение на които трябва да бъдат взети мерки.

За машините, които не са в обхвата на Анекс IV, е необходимо производителят да приложи процедура за оценяване на съответствието Вътрешен производствен контрол, която включва:

ОТС предоставя своя опит на производителите на машини, извън Анекс IV, които желаят да сертифицират своите продукти, като използват услугите на компетентен орган, признат на Европейско ниво. Като резултат на извършената от ОТС оценка на съответствието на машината с приложимите съществени изисквания е получаването на Сертификат за съответствие. Тази сертификационна оценка дава гаранция на производителите и вносителите, че пускат в експлоатация и на пазара безопасни машини. По този начин те създават по-голямо доверие в продуктите си и имат по-успешно конкурентно предимство на пазара.

По този начин те създават по-голямо доверие в продуктите си и имат по-успешно конкурентно предимство на пазара.