EN
RU

НОТИФИЦИРАН ОРГАН С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 2787

Директива ЕМС 2014/30/EC установява основните изисквания за електромагнитна съвместимост на електрическото и електронното оборудване. Тя определя параметрите за електромагнитните емисии на оборудванетo, за да гарантира, че не нарушава правилното функциониране на други устройства при наличие на електромагнитни смущения.

Директива 2014/30/ЕC се прилага с цел да се отстранят всички смущения, породени от взаимодействия между устройствата (които могат да причинят ненормална работа или отказ), и да се осигури свободното движение на продукти, оборудване и машини.

Производителят/вносителят/дистрибуторът трябва да изготви техническо досие, съдържащо документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, а именно:

ОТС предоставя своя опит на производителите на съоръжения по ЕМС, които желаят да сертифицират своите продукти, като използват услугите на компетентен орган, признат на Европейско ниво, съгласно процедура Приложение II. Като резултат на извършената от ОТС оценка на съответствието на съоръжението с приложимите съществени изисквания е получаването на Сертификат за съответствие. Тази сертификационна оценка дава гаранция на производителите и вносителите, че пускат в експлоатация и на пазара безопасно оборудване.

По този начин те създават по-голямо доверие в продуктите си и имат по-успешно конкурентно предимство на пазара.